Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia
1.1. Tieto obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým   sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť Eva Hanigovská, so sídlom: Na hlinách 7, 917 01, Trnava, IČO: 43261825 (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu pri dodávkach kreatívnych hobby potrieb a ďalšieho tovaru na základe objednávky vykonanej na stránke www.creative-hobby.eu.  

 1.2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

1.3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

1.5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami v ich plnom znení.

1.6. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosťou Eva Hanigovská sídliacej na hlinách 7, 917 01  a to objednaním na internetovej adrese www.creative-hobby.eu, pričom predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

1.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Registrácia a užívateľský účet
2.1. Na základe registrácie môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského konta. Zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“) môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

2.2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Eva Hanigovská sídliacej na hlinách 7, 917 01 a  to objednaním na internetovej adresewww.creative-hobby.eu,dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, tým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Eva Hanigovská  sídliacej na hlinách 7, 917 01  na internetovej adrese www.creative-hobby.eu.

2.3. Kupujúci je povinný pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru uvádzať všetky údaje správne a pravdivo a v plnom rozsahu.

2.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

2.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľné konto/ účet nemusí byť vždy  dostupné nepretržite, a to najmä pri vykonávaní hardwarovej a softwarovej údržby začo spoločnosť neberie zodpovednosť.

2.7. Prijatie písomného  návrhu Kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim spoločnosťou Eva Hanigovská sídliacej na hlinách 7, 917 01 Trnava a na internetovej adrese  www.creative-hobby.eu je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Eva Hanigovská sídliacej na Na hlinách 7, 917 01 Trnava adresované kupujúcemu, v ktorom naša  spoločnosť písomne potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma.

2.8. Pre zamedzenie akýchkoľvek nedorozumení sa akceptovanie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail predávajúceh prostredníctvom on-line obchodu na internetovej adrese www.creative-hobby.eu kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť Eva Hanigovská sídliaca na hlinách 7, 917 01 Trnava si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že nie je možné dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

3. Cena tovaru, objednávka a  uzavretie kúpnej zmluvy
3.1. Cena tovaru je uvedená u jednotlivých položiek. Cena je konečná – nie sme platci DPH. 

3.2. Kupujúci urobí objednávku pomocou formulára na webovej stránke internetového obchodu a ďalej očakáva spätný email o potvrdení tovaru, ktorým sa kupujúci zaväzuje tovar kúpiť, zaplatí tovar podľa pokynov predajcu a počká na tovar, ktorý mu kupujúci následne zašle.

3.3. Kupujúci vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie - o objednanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny, spôsobe doručenia objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Predávajúci po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke.

3.5. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad telefonicky).

4. Spôsob dopravy a platby
4.1.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
- bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho

4.1.2. Splatnosť kúpnej ceny
- v prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 4 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.1.3 Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie  je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení plnej čiastky a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.2. Spôsob dopravy
4.2.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru z kúpnej zmluvy určuje predávajúci.

4.2.2. O odoslaní tovaru sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu zadanú pri vytvorení objednávky.

4.2.3. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka.

4.2.4. Osobne na predajni prevádzky sídliacej na Hornopotočnej 190/2, 917 01 Trnava.  Pri osobnom prevzatí na prevádzke na Hornopotočnej 190/2, 917 01 Trnava neplatí kupujúci žiaden manipulačný, či iný poplatok spojený s nákladom dodaného tovaru, kupujúci si môže prevziať tovar po bezhotovostnom bankovom prevode, po potvrdení spoločnosťou Eva Hanigovská sídliaca na hlinách 7, 917 01 Trnava a  emailovej výzve, ktorý vykoná predávajúci kopujúcemu.

5. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy
5.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

5.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady za poslanie tovaru, pokiaľ ich neprevezme.

5.3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym špeciálnym kódexom správania sa.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar do 20 pracovných dní (zrátavajú sa pracovné dni, to jest  pondelok až piatok, pričom objednávka vykonaná po 17:00 hod. sa nezapočítava ale prenáša sa do ďalšieho pracovného dňa) pretože predávajúci naskladňuje tovar špecifický. Tiež je takýto tovar pre najväčšiu spokojnosť zákazníka kontrolovaný a dobre zabalený.  Objednávka sa začína spracúvať po jej potvrdení, zadania platobného príkazu a následne  pri prevode peňažnej čiastky v hodnote tovaru, zvyčajne 24 hodín, maximálne 48 hodín od dodania akceptovanej objednávky.

5.5. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov predávajúci zaisťuje prostredníctvom elektronickej adresy. Informácie o vybavení sťažností kupujúcim pošle predávajúci vždy na konkrétnu elektronickú adresu kupujúceho.

5.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa Slovenská Obchodná Inšpekcia Krajský Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 243/2, 917 01 Trnava.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
6.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim
6.1.1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.1.2. V prípade Odstúpenia od kúpnej zmluvy informuje kupujúci predávajúceho vopred zaslaním informácie na elektronickú adresu  [email protected] 
Ďalej kupujúci vykoná odstúpenie od kúpnej zmluvy aj písomne prostredníctvom Formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy. Tento formulár je súčasťou daňového dokladu - faktúry, ktorú obdŕžal kupujúci spolu s doručeným tovarom a rovnako je súčasťou mailu, ktorý potvrdzuje prijatie objednávky.

6.1.3. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený a nepoužívaný spolu so všetkými jeho časťami /štítkami, visačkami, menovkam, cenovkami/. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebovania a v pôvodnom obale. Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe. Tovar kupujúci nevracia na dobierku. Takto zaslaný predávajúci neprevezme a vracia späť ak ide o krehký tovar doporučujeme tovar dôkladne zabaliť, prípadne pripoistiť, ak sa jedná o krehký tovar, taktiež pri zasielaní tovaru taktiež  neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní po fyzickom obdŕžaní nepoškodeného a nepoužitého tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

6.1.4. Tovar spolu s vyplneným Formulárom o odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať na adresu predávajúceho: Eva Hanigovská, na hlinách 7, 917 01, Trnava.

6.1.5. Pri platnom Odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu peňažné prostriedky najneskôr do 7 dní - spravidla rovnakým spôsobom ako ich prijal. Predávajúci môže vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6.1.6. Odstúpenie od zmluvy nie je možné ak bol tovar dodaní na špecifickú  objednávku, v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku",  to jest. v inom väčšom balení alebo  v inom farebnom, množstevnom, veľkostnom prevedení alebo v takom prevedení,  ktoré nie je na e-schope www.creative-hobby.eu dostupné ale je možné si ho vyžiadať od e-schopu len na špeciálnu objednávku.

6.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim
6.2.1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu: nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru zo strany výrobcu, zmeny podmienok predaja tovaru zo strany výrobcu.

6.2.2. Predávajúci je povinný o odstúpi od kúpnej zmluvy bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

6.2.3. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek.

6.2.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.

7. Reklamácia tovaru a práva z chybného plnenia
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv kupujúceho z chybného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za chyby predaného tovaru, sa riadia príslušnými ustanoveniami podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.

7.3. V prípade uplatnenia reklamácie informuje kupujúci predávajúceho vopred zaslaním informácie na elektronickú adresu [email protected].

7.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci prostredníctvom Reklamačného formulára, ktorý posiela spolu s tovarom na adresu predávajúceho: Eva Hanigovská, na hlinách 7, 917 01 Trnava. Predávajúci do poručuje kupujúcemu zaslať tovar s poistením.

7.5. Predávajúci informuje kupujúceho o prebratí reklamovaného tovaru na elektronickú adresu [email protected].

7.6. Tovar sa môže líšiť svojou farebnosťou podľa nastavenia  rozhrania farebnej škály pc kupujúceho.

7.8. Tovar dodávaný vo viacerých farebných mixoch môže byť dodávaný v rôznych farebných prevedeniach, nemusí plne súhlasiť s obrázkom daného produktu.

7.6. Reklamácia tovaru sa nevzťahuje na:
- chyby spôsobené v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym používaním, či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru. Výrobky ako sú módne sklíčka na prišitie, prilepenie alebo drevených aplikácií neodporúčame prať. Reklamácia sa taktiež nevzťahuje trhlinky na korálkoch a iných bižutériových doplnkoch,  ktoré v takomto prípade môžu vzniknúť trením plôšiek o seba.  
- chyby spôsobené živelnou pohromou

7.7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie najneskôr do 30 dní. O výsledku reklamačného konania je predávajúci povinný informovať kupujúceho písomnou formou.

7.9. Reklamáciu predávajúci prevezme len písomnou formou a  to súčasne so zaslaním balíkom na adresu: Eva Hanigovská, so sídlom: Na hlinách 7, 917 01, Trnava. Pred zaslaním takejto reklamácie je potrebné informovať predajcu minimálne 7 dní pred odoslaním reklamačného balíka na[email protected]by.eu o danej skutočnosti, pričom kupujúci bude postupovať podľa bodov vyššie uvedených bodov. 7.9.1 Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme - v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.

8. Ochrana osobných údajov
8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorou je fyzická osoba, je poskytnutá zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení nehorších predpisov.8.2. Predávajúci je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov.8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.8.4. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).8.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účtu, pri objednávke realizovanej na webovej stránke obchodu) uvádzať správne a pravdivo.8.6. Zákazník (ďalej ako „zákazník“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu bez akéhokoľvek nátlaku, dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a prípadnej ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, potvrdenie objednávky a  to prostredníctvom elektronickej pošty, ďalej je účelom spracúvania týchto osobných údajov doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.creative-hobby.eu. 8.7. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb doručujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.8.8. Osobné údaje budú spracovávané v elektronické podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.8.9. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 8.3. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 8.4. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.10.2. Kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné.

10.3. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím. Aby sme mohli našim zákazníkom poskytnúť čo najlepšie produkty, zaujímavé akcie, zľav, novinky  a  súťaže vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k takýmto marketingovým aktivitám. V každom takto zaslanom e-maily je jednoduchý návod, ako  nás informujete, že si ďalej neprajete používanie a ďalej zasielať akýchkoľvek informácie o produktoch, akciách, zľavách, novinkách, či súťažiach. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.


Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk
Creative - Hobby. eu © 2020